International Sjogren's Syndrome Symposium 2018 Travel Award

Prize

Description

$1000 towards travel to attend oral abstract at the International Sjogren's Symposium, Washington DC.
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsInternational Sjogren's Syndrome Symposium

    Fingerprint