Lu Yang Jing Feng Industrial Fellowship awarded by Yangzhou City Council (Jiangsu, China)

Prize: Honorary award

Degree of recognitionNational