Çalışanlarda İş Güvenliği ve İş Kazası Algısı: Mavi Yakalılar Üzerine Bir Araştırma

Serkan Bayraktaroğlu, Aras Mustafa, Erhan Atay

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG)dünyada ve ülkemizde hızla artan önemi, değişen şartlar neticesinde daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ihtiyacının doğması, insan kaynakları alanında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği sorunları üzerine daha fazla düşünmesini gerektirmektedir. İSG meslek hastalıklarının azaltılması, iş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma ortamının tanzimi konusunda büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada; çalışma ortamının getirdiği tehlikelerden arındırılmış bir iş ortamı sağlanması ve insan kaynakları yönetimi açısından mavi yakalılara yönelik uygulamaların önemi kavramsal ve ampirik olarak ele alınmıştır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının mavi yakalı çalışanlarda daha fazla olması ve insan kaynakları yazınında bu konuların görece az çalışılması dikkat çekmektedir. Bu araştırmanın amacı, mavi yakalı çalışanların iş güvenliği ve iş kazasına yönelik algı düzeyini ve bu algı düzeyinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu kapsamda Sakarya’da bulunan X gıda işletmesinde çalışan 120 kişiden anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların iş güvenliği ve iş kazası algı düzeyi genel olarak yüksek çıkmıştır. Bu algı düzeyi demografik faktörlerden medeni durum, eğitim ve çalışma süresine (kıdem) göre farklılaşmamakta ancak yaşa göre algı düzeyi farklılaşmaktadır.
Original languageEnglish
Pages (from-to)1-15
Number of pages15
JournalUluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Volume5
Issue number9
Publication statusPublished - 2018

Cite this