Flexible and Wearable Acoustic Wave Technologies

Jian Zhou, Yihao Guo, Yong Wang, Zhangbin Ji, Qian Zhang, Fengling Zhou, Jingting Luo, Ran Tao, Jin Xie, Julien Reboud, Glen McHale, Shurong Dong, Jikui Luo, Huigao Duan*, Yongqing (Richard) Fu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
JournalApplied Physics Reviews
Publication statusAccepted/In press - 4 Apr 2023

Cite this