Kore Ekonomik Gelisminin Sosyo-Kulturel Dinamikleri: Yeni-Devletci Yaklasim (Socio-Cultural Dynamics of Korea Economic Development: Neo Statist Approach)

Erhan Atay, Gökhan Karsan

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Kore ekonomik gelişiminin nedenleri olarak zikredilen Kore hükümetinin kalkınma politikaları, hükümet politikalarına uygun hareket eden büyük aile holdinglerinin rolü, genel olarak makro plandaki finansal uygulamalar gibi pek çok konu daha önceki literatürde incelenmiştir. Bununla birlikte ekonomik kalkınmanın sosyo-kültürel boyutu olan halkın genel değer yargılarının tartışılmaz bir önemi bulunmaktadır. Ulusal davranışları şekillendirip düşünce yapılarını meydana getiren, toplumsal düzeni ve hiyerarşiyi oluşturan etik sistemler de en az ekonomik politikalar kadar önemlidir. Bu makalede özellikle Max Weber tarafından ortaya atılan, ‘özerk yasaları’yla Konfüçyan ‘zihniyetin’, kapitalist gelişmeye ve kapitalist ruha karşı koyan güçlü etkilere sahip olduğu tezine eleştirel bir yaklaşım ileri sürülmektedir. Ayrıca, Kore Savaşı sonrasında, özellikle de 1960-1980 yılları arasında kalkınmanın temellerinin atıldığı dönemde yeni bir biçimde yorumlanan Konfüçyan değerler ve etkileri incelenmekte ve milli bir kalkınma bilinci oluşturmayı hedefleyen milliyetçi politikalar değişik örnekleriyle ortaya konulmaktadır. <b>English Abstract:</b> Many issues that mentioned as reasons for the economic development of Korea such as development policies of Korean government, role of large family holdings acting in accordance with government policy, macro-financial practices in general were examined by earlier literature. However public values that forming socio-cultural dimensions of the economic development are an undeniable importance. Ethical systems that shape national behaviours, form structures of thought, make social order and hierarchy are at least as important as economic policies. In this paper, it is suggested a critical approach to the thesis, specially claimed by Max Weber, that ‘autonomous’ laws of the Confucian ‘mentality’ had a strong effects that are resisting capitalist development and capitalist spirit. However it is examined that Confucian values and its effects are reviewed after the Korean War, especially period that was started the development between the years 1960-1980 and it is revealed various examples of nationalist policies aimed to crate a consciousness of the national development.
Original languageEnglish
JournalAvrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), I/2 (2012), 29-73
Publication statusPublished - 30 Sept 2015

Cite this