Photonic Weyl points due to broken time-reversal symmetry in magnetized semiconductor

Dongyang Wang, Biao Yang, Wenlong Gao, Hongwei Jia, Quanlong Yang, Xieyu Chen, Minggui Wei, Changxu Liu, Miguel Navarro-Cía, Jiaguang Han*, Weili Zhang*, Shuang Zhang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

81 Citations (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Photonic Weyl points due to broken time-reversal symmetry in magnetized semiconductor'. Together they form a unique fingerprint.

Physics