Wavelength division multiplexing in modern optical fiber telecommunications

Xiangjun Xin, Chongxiu Yu, Ru Zhang, Xiaoqang Yang, Xin Yu, Qiang Wu, Jianping Liu, Tianzhu Wang, Wenzuo Zheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)601-603
JournalPhysics
Issue number9
Publication statusPublished - 2002

Cite this